คลิก คอนเนค ได้รับความไว้วางใจจากหลายบริษัท ให้พัฒนา AR Application เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ